Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Obchodné meno:      MILLENNIUM TRAVEL , s.r.o.

Sídlo:                           Nám. 1. mája 2   ,  811 06 Bratislava

Zápis v OR:                 Okresný súd Bratislava I, Oddiel“ Sro, vložka číslo 19606/B

IČO:                              35 772 271
DIČ:                              2020275477

Tel. číslo:                     00421 –  903  – 23 45 17

e-mail:                         info@millenniumtravel.sk

www.letomsvetom.sk

(ďalej ako „Millennium Travel“)

 

Nižšie uvedené Všeobecné obchodné podmienky obsahujú:

A          –           všeobecné zmluvné podmienky pre predaj leteniek

B          –           spoločné ustanovenia všeobecných zmluvných podmienok platných pre predaj

leteniek, zájazdov, ubytovania a sprostredkovanie poistenia

C – všeobecné prepravné podmienky leteckých dopravcov, členov  IATA

(ďalej spolu ako „všeobecné obchodné podmienky“)

 

A – Všeobecné zmluvné podmienky pre predaj leteniek

 

I          Definície

 • REZERVÁCIA – elektronický údaj v celosvetovom rezervačnom systéme a v systéme konkrétneho dopravcu o klientovi, ktorý sa rozhodol využiť jeho prepravné služby. Obsahuje informáciu o cestujúcom – meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia (pri deťoch, mládežníkoch, študentoch, batoľatách, ktoré nesmú v deň akehokoľvek letu dosiahnuť vek 2 rokov a senioroch), presný časový a geografický plán cesty vrátane údajov o leteckej spoločnosti a letoch. Môže obsahovať aj špeciálne požiadavky klienta a údaj o rezervácii konkrétneho sedadla v lietadle, v prípade, že túto rezerváciu konkrétneho sedadla na danej linke letecká spoločnosť umožňuje, inak je sedadlo možné rezervovať až pri registrácii/check-in pred odletom. Letecká spoločnosť si vyhradzuje právo potvrdené miesto v lietadle na check-ine v prípade potreby zmeniť (napr. náhla zmena typu lietadla , atď.)

 

 • SKUPINOVÁ REZERVÁCIA –  počet osôb cestujúcich spoločne na všetkých linkách musí byť min. 10 osôb.

LETENKA / elektronická letenka je z právneho hľadiska prepravná zmluva medzi klientom a leteckým prepravcom o leteckom dopravení klienta, resp. jeho batožiny z miesta odletu do cieľovej destinácie. Momentom zaplatenia za letenku klient automaticky uzatvára prepravnú zmluvu s leteckým prepravcom a tým súhlasí s podmienkami dopravy tohto prepravcu. Millennium Travel pri uzatváraní prepravnej zmluvy vystupuje ako sprostredkovateľ a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné reklamácie spojené so službami, ktoré poskytuje letecký prepravca.

U elektronických leteniek sú informácie o lete a cestujúcom bezpečne uložené v rezervačnom systéme leteckej spoločnosti, elektronickú letenku preto nie je nutné mať so sebou na check-in na letisku. Millennium Travel aj napriek tomu odporúča, aby klienti mali so sebou potvrdenie o elektronickej letenke.

Pokiaľ má klient papierovú letenku, ktorá je zároveň prepravnou ceninou, musí klient túto fyzicky prezentovať na check-ine pred odletom.

3        CENA LETENKY – cena prepravných leteckých služieb.

4       LETISKOVÉ POPLATKY – poplatky vyberané mestom, štátom, alebo krajinou v dobe odletu. Zvyčajne sa tento poplatok vyberá súčasne s prepravným – cenou letenky – v niektorých prípadoch sa však platia letiskové poplatky priamo na letisku (najmä v niektorých krajinách Ázie, Afriky a Južnej a Strednej Ameriky).

 

II         Podmienky a spôsob rezervácie

1       Millennium Travel prevádzkuje online rezervačný systém na portáli www.letomsvetom.sk prostredníctvom ktorého má klient možnosť vyhľadať aktuálne dostupné letecké spojenie podľa zadaných požiadaviek v rezervačnom formulári (miesto odletu, dátum odletu, miesto, odkiaľ si klient želá vrátiť sa, cieľovú destináciu atď.) a zároveň si na jemu vyhovujúcom a vybranom spojení miesto zarezervovať. Poplatok za rezerváciu vytvorenú klientom samostatne online je od 15 EUR do 25 EUR na osobu v závislosti od kontinentu, na ktorom sa nachádza cieľová destinácia. Podrobnejšie v cenníku.  Prostredníctvom online rezervačného systému nie je možné robiť komplikované rezervácie ako napr. pokiaľ chce prerušiť svoju cestu na niekoľko dní v tranzitnom meste pri lete do alebo z cieľovej destinácie. Takéto požiadavky môže klient zaslať na emailovú adresu info@millenniumtravel.sk  Následne po odsúhlasení ponuky klientom agent vystaví faktúru a zašle klientovi emailom. Pri rezervácii cez telefón alebo e-mail  je vždy uplatnený vyšší poplatok za vytvorenie rezervácie vo výške stanovenej podľa cenníka.

2        Klient má možnosť prezerať si aktuálny stav voľných miest v lietadlách a aktuálne ceny 24 hodín denne. Rezerváciu na konkrétny želaný let je možné vykonať v prípade, že želaný odlet je neskôr ako 2 pracovné dni odo dňa, kedy si klient rezerváciu želá vykonať. Príklad: dňa 10. októbra nebude možné vykonať rezerváciu na 10., 11., a na 12. októbra. Na tieto dni však bude možné prezerať voľné lety a aktuálne dostupné ceny. V tomto prípade môže klient kontaktovať cestovnú kanceláriu a rezerváciu si urobiť telefonicky. Najskoršiu rezerváciu bude možné vykonať na 13. októbra. V prípade, že má klient záujem o rezerváciu pre odlet o menej ako 2 dni, môže tak urobiť  emailom alebo telefonicky.

3      Po vytvorení rezervácie je klientovi automaticky vygenerovaný rezervačný kód a zasielané potvrdenie o rezervácii e-mailom. Klient je povinný skontrolovať si rezerváciu na stránke www.viewtrip.com, kde do kolónky „Číslo rezervácie“ zadá svoj rezervačný kód a do kolónky „Priezvisko cestujúceho“ zadá svoje priezvisko, resp. priezvisko cestujúceho bez diakritiky. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí je klient povinný kontaktovať spoločnosť Millennium Travel  buď písomne e-mailom, alebo telefonicky. Za nezrovnalosť sa pokladá aj nesprávne uvedené meno a priezvisko, nesprávne uvedené pohlavie, alebo prehodene uvedené krstné meno ako priezvisko a opačne. V prípade, že si klient takto rezerváciu neskontroluje, Millennium Travel  nezodpovedá za žiadne prípadné straty, ktoré by klientovi takýmto konaním vznikli.

Millennium Travel odporúča klientom, aby si skontrolovali na www.viewtrip.com najmä:

 1. meno a priezvisko, pohlavie – správny tvar je napr. pre osobu ženského pohlavia Priezvisko, Meno mrs. Mrs za menom je skratka pohlavia cestujúceho.
 2. mesto odletu a návratu ako i tranzitné prestupové mestá
 3. dátum odletu a návratu
 4. časy letov
 5. časť – Informácie o letových službách – na ktorú je potrebné kliknúť. Je tu uvedená napr. informácia pokiaľ na diaľkových letoch lietadlo má počas letu zastávku na natankovanie. Klient ďalej pokračuje rovnakým lietadlom, preto tento tranzitný bod v itinerári nie je uvedený. Keďže lietadlo je na čas doplnenia paliva nutné opustiť, v takýchto tranzitných mestách vyplýva klientovi nutnosť preveriť vízovú povinnosť.

Okrem toho tu klient nájde tiež doplňujúce informácie o lete ako napr. Dĺžku trvania letu, typ lietadla, informáciu o potvrdení/zamietnutí vyžiadaného typu jedla, sedadla, alebo inej špeciálnej služby.

4        Po úspešnom ukončení rezervácie na www.letomsvetom.sk sa klientovi otvorí stránka s Poďakovaním, na ktorej je uvedený rezervačný kód a údaje o lete. Na email klienta je automaticky zaslané Potvrdenie o rezervácii spolu so  zálohovou faktúrou. Na faktúre sú uvedené všetky údaje potrebné k vykonaniu úhrady. Platnosť rezervácie je stanovená rezervačným systémom na základe podmienok leteckej spoločnosti platných pre daný tarif. Pokiaľ je na faktúre uvedený rovnaký deň splatnosti ako je deň vytvorenia rezervácie, znamená to, že rezervácia je rezervačným systémom garantovaná len v deň vytvorenia rezervácie. Spracované budú úhrady pripísané k účtom Millennium Travel do 16:50 hod. Úhrady, ktoré prídu po tejto hodine budú spracované až ďalší deň v čase otváracích hodín. V prípade, že je rezervácia platná dlhšie, na faktúre bude stanovený deň splatnosti do ďalšieho dňa do 16:50 hod. V prípade, že klient do tejto doby, resp. do doby, ktorá je stanovená na faktúre ako deň splatnosti neuhradí faktúru, resp. neskontaktuje cestovnú kanceláriu  a neoverí si garanciu ceny, rezervácia bude systémom automaticky zrušená bez akéhokoľvek nároku klienta na náhradu škody. Cena letenky, ktorú potvrdí systém klientovi pri ukončení rezervácie je garantovaná len do dňa splatnosti na faktúre, v niektorých prípadoch niekoľko dní. Millennium Travel si vyhradzuje právo na odmietnutie vystavenia letenky v prípade, že za cenu letenky, uvedenú na faktúre, nebude možné letenku vystaviť z dôvodu systémovej chyby. V prípade, že letenku nie je možné z uvedených dôvodov vystaviť , klient je povinný zaslať na e-mailovú adresu info@millenniumtravel.sk žiadosť o vrátenie platby, ktorá musí obsahovať rezervačný kód rezervácie,  číslo faktúry, číslo účtu, na ktorý si predmetnú čiastku, zníženú o poplatky podľa časti B článku II bodu 2 týchto podmienok, želá vrátiť.

5        Je nevyhnutné, aby boli všetky osobné údaje vyplnené pravdivo a správne. Tieto informácie slúžia na identifikáciu klienta a jeho rezervácie v ďalšej komunikácii. V prípade, že letecká spoločnosť vyžaduje pre vystavenie letenky doplnenie ďalších dokumentov (číslo pasu, občianskeho preukazu, číslo bonusovej míľovej karty, kópie občianskeho preukazu, kópie pasu, číslo kreditnej karty), bude o tom klient upovedomený telefonicky, alebo e-mailom na poskytnutú e-mailovú adresu. Millennium Travel si vyhradzuje právo na nevystavenie produktu v prípade, že klient takéto doklady nedodá, alebo ich nedodá včas, bez akéhokoľvek nároku na náhradu škody, ktorá by klientovi v prípade nevystavenia produktu vznikla. Vyplnením údajov a dokončením rezervácie klient súhlasí so spracovaním poskytnutých osobných údajov za účelom vystavenia letenky. V prípade uvedenia nepravdivých, resp. neúplných údajov si Millennium Travel vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rezervácie, resp. úpravu ceny alebo náhradu akýchkoľvek škôd spôsobených uvedením nepravdivých údajov v plnej výške. V tomto prípade Millennium Travel nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by klientovi vznikli.

6        Rezervácie je možné až do momentu zaplatenia upraviť, meniť, alebo zrušiť bez poplatkov. Po vystavení letenky, podliehajú všetky zmeny a storno podmienkam tarifu danej letenky, na ktoré je klient povinný sa informovať pred úhradou a pred vystavením letenky. Podmienky zmeny a storna sú stanovené ku každej letenke osobitne a nie je možné ich zo strany Millennium Travel ovplyvniť. Millennium Travel si za prípadné zmeny na už vystavených letenkách účtuje administratívny poplatok 15 EUR. Pokiaľ sa klient nachádza v zahraničí a má záujem zmeniť spiatočný let, môže tak urobiť na leteckej spoločnosti. V prípade, že o zmenu požiada  Millennium Travel,  poplatok je v tomto prípade 30 EUR.

Podla oficiálnych storno podmienok leteckej spoločnosti je možné postupovať v prípade, že storno letenky je uskutočnené najneskôr 48 hodín pred plánovaným odletom. Pokiaľ klient žiada o storno menej ako 24 hodín pred odletom, alebo potom ako nestihol odlet tzv. no show,  spravidla možno leteckú spoločnosť požiadať len o vrátenie letiskových poplatkov. Je plne v jej kompetencii, či žiadosti vyhovie. Pokiaľ má klient záujem o storno letenky nízkonákladovej leteckej spoločnosti, je potrebné aby kontaktoval priamo leteckú spoločnosť na základe jej podmienok.

Storno letenky je možné len počas otváracích hodín Millennium Travel, na základe vyplneného, podpísaného a včas doručeného storno formulára do cestovnej kancelárie Millennium Travel. Pri stornovaní už vystavených leteniek, bude klientovi zo strany Millennium Travel  okrem poplatku za vystavenie letenky, ktorý je nerefundovateľný, účtovaný administratívny poplatok vo výške 15 EUR za každú letenku. Tento poplatok bude klientovi účtovaný aj  v prípade, že letenka je nerefundovateľná a letecká spoločnosť vráti letiskové poplatky a tiež v prípade, že bude stornovať letenku, ktorej lety zmenila, alebo zrušila letecká spoločnosť. Tieto poplatky sa účtujú k poplatkom stanoveným leteckou spoločnosťou.

V prípade, že letenka bola papierová, spolu so storno formulárom je potrebné doručiť aj jej originál. V prípade, že nám doručený nebude, akákoľvek refundácia je vylúčená.

Pokiaľ je dôvodom storna letenky závažný dôvod (úmrtie blízkeho príbuzného, vážny zdravotný stav, hospitalizácia),  Millenium Travel odporúča aby klient spolu so storno formulárom doručil tiež podklady uvedené na zaslanom storno formulári (originál úmrtného listu, lekársku správu v anglickom jazyku, atď. ). Tieto spolu s jeho žiadosťou o storno budú zaslané leteckej spoločnosti, ktorá môže prípad individuálne posúdiť a klientovi vrátiť sumu nad rámec oficiálnych podmienok. Millenium Travel  neručí za individuálny postup v daných prípadoch a vrátenie zvýšenej sumy. V prípade, že klient požadované doklady nedodá, Millenium Travel neručí za to, že u leteckej spoločnosti bude o individuálne posúdenie žiadané.

Po doručení kompletných podkladov (storno formulára,  papierovej letenky, a prípadne zdravotnej správy v anglickom jazyku, úmrtného listu) prebehne administratívne spracovanie medzi cestovnou kancelariou Millennium Travel  a leteckou spoločnosťou. Po vysporiadaní u leteckej spoločnosti táto poukáže peniaze Millennium Travel, resp. vráti príslušnú čiastku na kreditnú kartu (ak bola letenka hradená týmto spôsobom). Klientovi bude zaslaný dobropis. Termín vrátenia je podmienený konaním tretej osoby – dopravcu resp. dodávateľa.  Vo všeobecnosti trvá celý proces približne 2 mesiace. V prípade, že klient žiada o individuálne posúdenie zo závažných dôvodov a dodá potrebné podklady, vybavenie storna môže trvať aj niekoľko mesiacov.

V prípade, že si klient želá vrátiť vracanú sumu poštovou poukážkou, bude mu účtovaný, okrem administratívneho poplatku a storno poplatku leteckej spoločnosti, navyše poplatok spracovateľský, vo výške 7,-EUR. V prípade, že sa klient rozhodne pre zaslanie poštou, a udá nesprávnu poštovú adresu a z tohto dôvodu sa úhrada vráti, resp. v dôsledku nevyzdvihnutia v rámci odbernej doby, klientovi bude opätovne naúčtovaný a z refundovanej čiastky odčítaný administratívny poplatok vo výške 7 EUR. Pri čiastkach vyšších ako 167 EUR Millenium Travel z hľadiska bezpečnosti pri prenose obnosu odporúča zvoliť zaslanie na účet.

V prípade, že klient stornuje letenku, ktorá bola hradená kreditnou kartou, je povinný na storno formulár uviesť údaje kreditnej karty, ku ktorej týmto automaticky dáva Millennium Travel svoj súhlas  na odúčtovanie administratívneho poplatku za storno letenky. Celkovú cenu, po odrátaní storno poplatku leteckou spoločnosťou, vráti v prípade, že letenka bola platená kreditnou kartou, klientovi priamo dopravca na kreditnú kartu, ktorú použil na úhradu predmetných leteniek.  V prípade, že klient hradil letenku kreditnou kartou a údaje danej karty na storno formulári neuvedie, storno poplatok Millennium Travel vo výške 16,-EUR na osobu  bude, po vykonaní refundácie zo strany leteckej spoločnosti, z karty klienta odúčtovaný automaticky.

V rezervácii pre jednotlivca nie je možné meniť meno cestujúceho za žiadnych okolností.  Je možné len vytvoriť novú rezerváciu podľa aktuálnych cenových podmienok a podľa aktuálnych dostupných letov. Letenku na meno klienta, ktorý nemôže letieť je možné len stornovať. Storno sa riadi podmienkami stanovenými leteckou spoločnosťou k danému tarifu.

7        Na vybranom lete má klient možnosť si priamo zarezervovať sedadlo v lietadle. Nie všetky letecké spoločnosti a nie na všetky lety a pre všetky tarify umožňujú automaticky si vopred rezervovať sedadlo v lietadle. V prípade, že rezerváciu sedadla letecký prepravca povoľuje a bude úspešná, klient si rezerváciu sedadla môže prekontrolovať po ukončení celej rezervácie na www.viewtrip.com (stránka je vo viacerých jazykoch), kde do kolónky „číslo rezervácie „ zadá svoj rezervačný kód a do kolónky „priezvisko cestujúceho“ zadá p. priezvisko cestujúceho. V prípade, že rezerváciu sedadla nie je možné previesť online ani telefonicky na v cestovnej kancelárii, klient tak môže urobiť až na check-in pred odletom.

8        Klient má tiež možnosť požiadať o špeciálny druh jedla, ako napr. vegetariánske atď. Môže tak urobiť mailom ,  na adresu info@millenniumtravel.sk . Nie všetky letecké spoločnosti poskytujú všetky druhy jedál, ktoré sú v ponuke. Jedlo, ktoré si klient vyberie bude vyžiadané a v prípade, že letecká spoločnosť toto jedlo poskytuje v rámci servisu na palube, bude klientovi potvrdené. Či letecká spoločnosť jedlo potvrdila alebo zamietla a z akého dôvodu, si klient môže po ukončení celej rezervácie kontrolovať na www.viewtrip.com, kde do kolónky „Číslo rezervácie“ zadá svoj rezervačný kód a do kolónky „Priezvisko cestujúceho“ zadá priezvisko cestujúceho bez diakritiky. Potvrdenie, alebo zamietnutie vyžiadaného jedla je na tejto stránke viditeľné najneskôr do 24 hodín od urobenia rezervácie.

9        V prípade vyžiadania špeciálnych služieb ako je preprava zvieraťa, športového náčinia, atď., Millennium Travel nemôže okamžite garantovať ich potvrdenie. Klient sa zaväzuje dodať všetky podklady vyžiadané leteckou spoločnosťou v záujme potvrdenia danej služby. Millennium Travel odporúča klientom aby v prípade, že potvrdenie špeciálnej služby má priamy vplyv na ich vycestovanie, uhradili rezervované produkty až po potvrdení poskytnutia služby leteckou spoločnosťou. Millennium Travel nevie garantovať, že špeciálne služby budú potvrdené v čase platnosti fakturovanej ceny. V prípade, že klient uhradí a služba poskytnutá nebude, storno sa riadi oficiálnymi podmienkami leteckej spoločnosti platnými pre daný tarif.

10    Vyplnením údajov a dokončením rezervácie klient prehlasuje, že sa s uvedenými všeobecnými podmienkami oboznámil, porozumel im a v plnom rozsahu s nimi súhlasí.

 

 

 

 

 

B.Spoločné ustanovenia všeobecných zmluvných podmienok platných pre predaj leteniek

I      Doručovanie

1        Letenky budú vystavené a odoslané klientovi ihneď po ich úhrade, čím sa rozumie pripísanie celkovej sumy za produkt vrátane všetkých ďalších objednaných služieb a zliav na účet Millennium Travel, ibaže ich vyhotovenie je závislé od inej okolnosti, ktoré podmieňuje ich vyhotovenie a doručenie.

2        Letenky budú klientom doručované v závislosti od formy stanovenej dodávateľom, ktorú nie je možné ovplyvniť, nasledovným spôsobom:

(i)                  E-mailom – systém automaticky overuje možnosť vystavenia elektronickej letenky. Pokiaľ je letenku možné vystaviť elektronicky, bude klientovi zaslaný postup pre tlač elektronickej letenky zo stránky www.viewtrip.com výhradne elektronicky emailom na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri rezervácii letenky. Klient si potvrdenie o elektronickej letenke vytlačí priamo z www.viewtrip.com v časti „Potvrdenie elektronickej letenky“. Ostatné produkty a s nimi súvisiaca dokumentácia sa spravidla zasiela klientovi prostredníctvom emailovej pošty, ibaže sa Millennium Travel rozhodne doručovať ostatné produkty a s nimi súvisiacu dokumentáciu prostredníctvom pošty.

(ii)                Poštou v rámci SR – papierové letenky a ostatné produkty a s nimi súvisiacu dokumentáciu, ktorú Millennium Travel uzná za vhodnú doručovať poštou bude klientovi zaslaná v rámci SR bezplatne doporučene prvou triedou. Millennium Travel nezodpovedá za škody spôsobené klientovi v prípade omeškania zavineného Slovenskou poštou.

3        Je povinnosťou klienta si minimálne 24 hodín pred odletom potvrdiť svoj let v cestovnej kancelárii  Millennium Travel , resp. priamo u leteckej spoločnosti, pre prípad, že by letecká spoločnosť zmenila čas odletu, alebo let zrušila. Pri spiatočných letoch je táto povinnosť 72 hodín  pred odletom. Millennium Travel nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zrušené lety leteckou spoločnosťou, alebo za zmenené časy odletov. V prípade zmien, alebo zrušenia letov  ktoré nastanú, resp. budú  spoločnosťami oznámené mimo otváracích hodín , prípadne nastanú menej ako 24 hodín pred odletom, je Klient povinný si prípadnú vzniknutú škodu vymáhať priamo od dopravcu, u ktorého let si zakúpil.

4       Millennium Travel odporúča svojím klientom aby sa dostali na letisko včas, t.j. 2 hodiny pred plánovaným odletom, u priamych  interkontinentálnych letov  cca 3 hodiny pred odletom.

 

II     Podmienky úhrady ceny poskytovaných služieb

1        Klient môže letenky a ostatné služby uhradiť spoločnosti  Millennium Travel nasledovným spôsobom:

(i)                  Bankovým PREVODOM/priamym VKLADOM na účet – na základe automaticky systémom vygenerovanej zálohovej faktúry. Zálohová faktúra je súčasťou potvrdzovacieho e-mailu o rezervácii letenky. Klient môže celkovú sumu na faktúre uhradiť na ktorýkoľvek účet spoločnosti Millennium Travel uvedený na faktúre. Je na zvážení klienta, aby zvolil primeraný spôsob platby tak, aby bola plná fakturovaná suma pripísaná k jednému z účtov cestovnej kancelárie  včas, t.j. do doby splatnosti uvedenej na faktúre.

(ii)                VUB platbou – tento spôsob úhrady je určený výhradne pre klientov VUB banky, a.s.

(iv)              TATRAPAY – tento spôsob úhrady je určený výhradne pre klientov Tatra banky, a.s..

(v)                KREDITNOU KARTOU – len pre držiteľov embosovaných kreditných kariet vydaných na Slovensku (platobné karty, karty Visa Electron a karty Maestro nebudú akceptované). Klient sa zaväzuje použiť na platbu jedine kreditnú kartu, ktorou je oprávnený disponovať. Millennium Travel neručí za reklamácie v prípade, že karta bude zneužitá a všetky škody bude vymáhať od klienta. Klient berie na vedomie, že platba kreditnou kartou prebieha v 2 transakciách. Cenu letenky, letiskové poplatky,  alebo cenu alebo časť ceny ostatných produktov môže z kreditnej karty stiahnuť priamo letecká spoločnosť alebo iný dodávateľ služby. Poplatok za vystavenie letenky, ako aj poplatok za platbu kreditnou kartou budú  klientovi z kreditnej karty odúčtované samostatnou transakciou. V prípade, že nebude možné uskutočniť ktorúkoľvek transakciu, bude táto skutočnosť klientovi oznámená telefonicky. Predmetnú čiastku je v tomto prípade klient povinný uhradiť ešte v deň oznámenia tejto skutočnosti na niektorý z účtov v súlade s nasledujúcim bodom týchto Všeobecných obchodných podmienok. V opačnom prípade bude rezervácia letu zrušená bez akéhokoľvek nároku klienta na náhradu škody.

2        Klient je povinný faktúru uhradiť riadne a včas, podľa dátumu splatnosti na faktúre. Je na zvážení klienta, aby zvolil spôsob úhrady tak, aby bola plná fakturovaná suma pripísaná k jednému z účtov cestovnej kancelárie Millennium Travel do termínu splatnosti uvedenom na faktúre. Faktúra je uhradená momentom pripísania celkovej fakturovanej čiastky na ktorýkoľvek účet spoločnosti Millennium Travel uvedený na faktúre. Celková fakturovaná čiastka musí byť pripísaná na ktorýkoľvek účet spoločnosti Millennium Travel uvedený na zálohovej faktúre do 16:50 hod. V prípade, že celková fakturovaná čiastka bude pripísaná na účet spoločnosti po týchto hodinách, Millennium Travel si vyhradzuje právo na zmenu ceny podľa tarifných podmienok leteckých spoločností alebo podmienok iných dodávateľov služieb. V prípade nedodržania dátumu splatnosti si Millennium Travel  vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rezervácie bez akéhokoľvek nároku klienta na vymáhanie škody spôsobenej zrušením rezervácie, resp. na zmenu ceny letenky, resp. iných poskytovaných služieb. V prípade nedodržania vyššie uvedených podmienok úhrady, resp. neskorej úhrady alebo čiastočnej úhrady, bude klientovi pri vracaní platby účtovaný administratívny poplatok vo výške 7 EUR. Administratívny poplatok vo výške 7 EUR bude klientovi účtovaný aj v prípade vracania preplatku k celkovej fakturovanej sume. V prípade, že si klient želá vrátiť preplatok poštovou poukážkou, bude mu účtovaný okrem administratívneho poplatku, navyše spracovateľský poplatok vo výške 7 EUR. Klient je povinný pri platbe ako variabilný symbol uvádzať číslo faktúry. Neuvedenie správneho variabilného symbolu je považované za neuhradenie faktúry so všetkými následkami.

3        Klient sa zaväzuje faktúru doručenú prostredníctvom e-mailovej správy vytlačiť a uschovať tak, aby faktúra spĺňala podmienku jej písomného vyhotovenia podľa § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Klient súhlasí s tým, aby mu faktúra bola zaslaná e-mailom a tiež súhlasí s vyššie uvedeným spôsobom jej vyhotovenia. V prípade predaja leteniek sa každá platba, ktorú klient prevedie na účet cestovnej kancelárie Millennium Travel, započítava najskôr na úhradu príslušenstva a potom na úhradu letenky.

 

III       Osobné údaje

1        Klient prehlasuje, že v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlasí, aby cestovná kancelária Millennium Travel  spracovávala jeho osobné údaje, ktoré poskytol pri rezervácií letenky, zájazdu, ubytovania alebo poistenia (ďalej ako „osobné údaje“).

2        Klient súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov spôsobom zodpovedajúcim povahe osobných údajov za účelom súvisiacim s poskytnutím služieb zo strany Millennium Travel , ako aj na účely korešpondencie medzi stranami po dobu desiatich rokov.

3        Klient súhlasí so spracovaním, sprístupnením a použitím svojich osobných údajov za účelom priameho marketingu spoločnosti Millennium Travel po dobu desiatich rokov.      V zmysle § 20 ods. 3 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov klient na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u cestovnej kancelárie Millennium Travel  namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu

Klient súhlasí s tým, aby Millennium Travel poveril spracúvaním sprostredkovateľa. Klient súhlasí s cezhraničným tokom svojich osobných údajov výlučne pre potreby vystavenia jeho letenky alebo priameho marketingu leteckej spoločnosti, resp. združenia leteckých prepravcov, ktorá rezervovaný let realizovala.

4        Klient týmto udeľuje cestovnej kancelárii Millennium Travel súhlas s kopírovaním a skenovaním úradných dokladov potrebných pre overenie a potvrdenie údajov poskytnutých  pri rezervácii letenky.

5        Klient prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Klient prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

6        Klient splnomocňuje Millennium Travel na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.

 

IV        Vyhlásenia klienta

1        V prípade akejkoľvek služby, ktorej obsahom je aj sprostredkovanie alebo zabezpečenie leteckej prepravy, klient týmto potvrdzuje, že bol oboznámený so všeobecnými PODMIENKAMI leteckých spoločností uvedených v prílohe týchto podmienok a tieto podmienky akceptuje.

2        Klient berie na vedomie, že  Millennium Travel  nenesie žiadnu zodpovednosť za okolnosti súvisiace s rezervovaným letom (meškanie letu, zrušenie letu, stratená batožina a pod.). Všetky nezrovnalosti a reklamácie týkajúce sa rezervovaného letu je oprávnená riešiť dotknutá letecká spoločnosť.

3        Pokiaľ v týchto podmienkach nie je uvedené inak, akékoľvek reklamácie týkajúce sa služieb Millennium Travel je klient povinný doručiť písomne na adresu cestovnej kancelárie Millennium Travel. Na podanú reklamáciu dostane klient odpoveď najneskôr do 28 dní od jej doručenia.

4        Klient súhlasí s nahrávaním prichádzajúcich a odchádzajúcich  hovorov, spoločnosti Millennium Travel pre vnútorné potreby  a za účelom zvyšovania kvality poskytovaných služieb.

 

V          Reklamačné konanie

 1. Spoločnosť Millennium Travel prijíma reklamácie len v písomnej forme e-mailom na adresu info@millenniumtravel.sk alebo  listom. Reklamácie, ktoré sa budú týkať služieb čerpaných pred viac ako troma mesiacmi od dátumu prijatia reklamácie, spoločnosť  Millennium Travel nemôže prijať.
 2. Reklamácia musí obsahovať čo najpodrobnejší popis konkrétneho prípadu, ktorý klient reklamuje. V prípade poškodenia klienta pri čerpaní služieb u dodavateľa spoločnosti Millennium Travel je klient povinný vyžiadať si od takéhoto dodavateľa (letecká spoločnosť a iné) písomný zápis, ktorý je povinný spolu s reklámaciou spoločnosti Millennium Travel doložiť. V prípade, že klient takýto zápis mať nebude, potom cestovná kancelária Millennium Travel  musí vyžiadať vyjadrenie od dodavateľa, čo môže spôsobiť zbytočné prieťahy pri vybavovaní reklamácie.
 3. Spoločnosť Millennium Travel  sa bude snažiť k reklamáciám vyjadriť čo najskôr ako to bude možné, najneskôr však do 28 kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie.
 4.   V prípade, že klient potrebuje jednu z nasledovných informácií, odporúčame mu kontaktovať sa priamo na e-mailovej adrese info@millenniumtravel.sk,  kde jeho požiadavka bude spracovaná najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa. V prípade urgentných požiadaviek ako napríklad zmena letu odporúčame pre urýchlenie spracovania klientom kontaktovať našu kanceláriu telefonicky:

– vystavenie alebo preposlanie zálohovej faktúry, resp. daňového dokladu

– akákoľvek zmena v rezervácii, prípadne na už vystavenom produkte

– storno produktu.

Tieto požiadavky nebudú považované za reklamácie, ale spracovávané budú prostredníctvom mailu info@millenniumtravel.sk na základe zaslania storno formulára.

 

VI      Záverečné ustanovenia

1        Doručovanie písomností medzi klientom a cestovnou kanceláriou Millennium Travel sa uskutočňuje elektronicky na vzájomne si poskytnuté e-mailové adresy alebo poštou. V prípade poštových zásielok platí, že písomnosti adresované cestovnej kancelárii Millennium Travel sa zasielajú na adresu uvedenú v záhlaví týchto všeobecných obchodných podmienok a v prípade poštových zásielok adresovaných klientovi  sa písomnosť zasiela na adresu trvalého bydliska klienta alebo adresu klienta poskytnutú Cestovnej kancelárii Millennium Travel za účelom doručovania písomností. Pre elektronické doručovanie písomností adresovaných klientovi platí, že ak Millennium Travel  neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia písomnosti na e-mailovú adresu klienta, považuje sa písomnosť za doručenú. Pre elektronické doručovanie písomností adresovaných cestovnej kancelárii Millennium Travel platí, že písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie Millennium Travel nepotvrdí klientovi spätnou emailovou správou. Pre doručovanie písomností poštou platí, že ak doručovaná písomnosť sa vráti odosielajúcej zmluvnej strane z akéhokoľvek dôvodu, je tento list považovaný za doručený uplynutím tretieho dňa od vrátenia nedoručenej zásielky odosielajúcej zmluvnej strane.

2        Vízové povinnosti a cestovné doklady – Cestujúci je povinný skontrolovať si cestovné doklady a vízové povinnosti nielen do cieľovej, ale tiež do tranzitnej destinácie. Informácie o všetkých náležitostiach a dokladoch, ktoré sú pre vstup do danej krajiny povinné, poskytne na vyžiadanie pracovník cestovnej kancelárie. Rovnako ich klient môže nájsť na www.mzv.sk. Millennium Travel nezodpovedá za škody, ktoré klientovi vznikli v dôsledku jeho nevedomosti o prípadných vízových náležitostiach. Millennium Travel nezodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú klientovi v prípadoch, kedy si zakúpi letenku pred tým, ako má získané platné víza do cieľovej alebo tranzitnej destinácie a tieto víza mu budú po zakúpení letenky zamietnuté resp. neudelené.

 

 

 

 

C – VŠEOBECNÉ PREPRAVNÉ PODMIENKY LETECKÝCH DOPRAVCOV, ČLENOV IATA

 

POZNÁMKA

Pre dopravu cestujúcich na linkách, ktorých cieľové letisko alebo zastávka leží v inej krajine ako je krajina odletu, platí Varšavský dohovor, ktorý vo väčšine prípadov obmedzuje zodpovednosť dopravcu za usmrtenie alebo ujmu na zdraví, ako aj za stratu a poškodenie batožiny. Pozri tiež poznámku s nadpisom „Advice to International passengers on Limitation of Liability“ a „Notice of baggage Liability Limitations“.

PODMIENKY DOPRAVNEJ ZMLUVY

 1. Pod výrazom „letenka“ používaným v tejto zmluve, rozumieme letenku a batožinový lístok, jej súčasťou sú tieto podmienky a poznámky; „dopravcom“ rozumieme všetkých leteckých dopravcov, ktorí dopravujú, alebo sa zaväzujú dopraviť‘ cestujúceho alebo jeho batožinu podľa tejto letenky, alebo vykonávajú akékoľvek služby súvisiace s touto leteckou dopravou. „Varšavský dohovor“ je Dohovorom o zjednotení niektorých pravidiel v medzinárodnej leteckej doprave, podpísaný vo Varšave dňa 12. októbra 1929, alebo rovnaký dohovor, pozmenený Haagskym protokolom zo dňa 28. septembra 1955, podľa toho, ktorý z nich môže byť použitý.
 2. Doprava, vykonaná podľa tejto letenky, sa riadi pravidlami a obmedzeniami zodpovednosti stanovenými Varšavským dohovorom s výnimkou dopravy, ktorá v zmysle tohoto dohovoru nie je pokladaná za „medzinárodnú dopravu“.
 3. Pokiaľ to nie je v rozpore s vyššie uvedeným, doprava a iné služby, poskytnuté každým dopravcom sa riadia (i) ustanoveniami uvedenými v tejto letenke, (ii) platnými tarifami, (iii) dopravnými podmienkami a príslušnými predpismi dopravcu, ktoré sú ich súčasťou (a sú k dispozícii na požiadanie v kanceláriách dopravcu), s výnimkou dopravy medzi miestom v Spojených štátoch amerických alebo Kanadou a ktorýmkoľvek iným miestom mimo ich   územia, na ktoré sa vzťahujú tarify platné v týchto krajinách.
 4. Názov dopravcu môže byť na letenke uvedený v skratke; plný názov a jeho skratka je uvedený v tarifách dopravných podmienkach, predpisoch alebo v letových poriadkoch dopravcu; adresou dopravcu je letisko odletu vyznačené vedľa prvej skratky názvu dopravcu v letenke; zmluvné zastávky sú miesta označené v tejto letenke alebo miesta uvedené v letových poriadkoch dopravcu ako pravidelné zastávky na ceste cestujúceho; doprava, ktorá má byť vykonaná podľa tejto letenky postupne niekoľkými dopravcami, sa považuje za jediný úkon.
 5. Pri vystavovaní letenky na dopravcu na tratiach iného leteckého dopravcu koná letecký dopravca, ktorý vystavuje letenku iba ako jeho sprostredkovateľ.
 6. Akékoľvek vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti dopravcu sa bude vzťahovať na sprostredkovateľa, zamestnanca a zástupcu dopravcu a rovnako na každú osobu, ktorej lietadlo použil dopravca na dopravu, ako aj na jej sprostredkovateľa, zamestnanca a zástupcu a pôjde v ich prospech.
 7. Zapísané batožiny budú vydané držiteľovi batožinového lístka. Pri poškodení batožiny v medzinárodnej preprave sa toto musí písomne ohlásiť dopravcovi ihneď po zistení škody a to najneskôr do siedmych dní odo dňa prijatia batožiny; pri oneskorení musí byť sťažnosť uplatnená najneskôr do 21 dní odo dňa výdaja batožiny. Pokiaľ ide o vnútroštátnu prepravu, pozri tarify alebo prepravné podmienky.
 8. Táto letenka je platná pre dopravu po dobu jedného roka odo dňa vystavenia, pokiaľ nie je stanovené inak v tejto letenke, v tarifoch dopravcu, dopravných podmienkach alebo príslušných predpisoch dopravcu. Cestovné za dopravu podľa tejto letenky podlieha zmene pred začatím dopravy. Dopravca má právo odmietnuť dopravu v prípade, že nebolo zaplatené príslušné cestovné.
 9. Dopravca sa vynasnaží podľa svojich možností dopraviť cestujúcich a batožinu čo najrýchlejšie; časy uvedené v letových poriadkoch, alebo kdekoľvek inde, nie sú zaručené a netvoria súčasť tejto zmluvy. Dopravca sa môže bez predchádzajúceho oznámenia dať zastúpiť inými dopravcami, alebo použiť iné lietadlo a môže v prípade nutnosti zmeniť alebo vynechať miesta pristátí uvedené na letenke. Letové poriadky môžu byť zmenené bez predchádzajúceho oznámenia. Dopravca nezodpovedá za stihnutie spojenia.
 10. Cestujúci sa musí podriadiť úradným cestovným predpisom, musí predložiť výstupné, vstupné a iné požadované doklady a musí sa dostaviť na letisko do doby stanovenej dopravcom alebo, pokiaľ nie je táto doba stanovená, dostatočne včas, aby mohli byť vybavené formality súvisiace s odletom.
 11. Žiadny sprostredkovateľ, zamestnanec alebo zástupca dopravcu nie je oprávnený meniť, upravovať alebo zrušiť ktorékoľvek ustanovenia tejto zmluvy.

PREPRAVCA SI VYHRADZUJE PRÁVO ODMIETNUŤ PREPRAVU AKEJKOĽVEK OSOBE, KTORÁ PRI ZÍSKANÍ LÍSTKA PORUŠILA PLATNÉ ZÁKONY, ALEBO TARIFY, PREDPISY ČI NARIADENIA PREPRAVCU. Vydané Prepravcom, ktorého meno sa nachádza v časti „Issued by“ na čelnej strane cestovného lístka a batožinového lístka. PODLIEHA TARIFNÝM PREDPISOM.

OZNÁMENIE PRE MEDZINÁRODNÝCH PASAŽIEROV O OBMEDZENOM RUČENÍ

Pasažierom na ceste, ktorej súčasťou je konečná destinácia alebo zastávka v krajine inej, než je krajina pôvodu, sa oznamuje, že ustanovenia zmluvy známej ako Varšavský dohovor môžu byť použiteľné pre celú cestu, vrátane akejkoľvek jej časti úplne v krajine pôvodu alebo destinácie. Pre takýchto pasažierov na ceste do, z alebo na mieste odsúhlasenej zastávky v Spojených štátoch amerických, Dohoda a špeciálne kontrakty o preprave premietnuté do príslušných taríf ustanovujú, že ručenie určitých prepravcov, účastníkov v takýchto špeciálnych  kontraktoch, za smrť pasažierov alebo ich zranenie vo väčšine prípadov preukázaného poškodenia je obmedzené tak, že neprekročí 75 000 USD za pasažiera, a že toto ručenie až po túto hraničnú sumu nebude závisieť od nedbalosti na strane prepravcu. Pre takýchto pasažierov cestujúcich prostredníctvom prepravcu, ktorý nie je účastníkom takýchto špeciálnych kontraktov, alebo ktorí nie sú na ceste do, z, alebo nemajú zastávku v odsúhlasenom mieste zastávky v Spojených štátoch amerických, je ručenie prepravcu za smrť alebo zranenie pasažierov vo väčšine prípadov obmedzené na približne 10 000 alebo 20 000 USD.

Mená prepravcov – účastníkov takýchto špeciálnych kontraktov sú k dispozícii pri predajniach lístkov týchto prepravcov a sú na požiadanie k dispozícii na nahliadnutie. Dodatočné zabezpečenie možno obvykle získať poistením sa u súkromnej spoločnosti. Takéto poistenie nie je ovplyvnené žiadnym obmedzením ručenia prepravcu na základe Varšavského dohovoru alebo podobných špeciálnych prepravných kontraktov. Ďalšie informácie získate u zástupcov Vašej leteckej či poisťvacej spoločnosti.

Poznámka: Obmedzenie ručenia nad 75 000 USD zahŕňa zákonné poplatky a výdavky s výnimkou vznesenia nároku v štáte, kde existuje ustanovenie o osobitnom priznaní zákonných poplatkov a výdavkov; v takomto prípade bude hraničnou hodnotou 58 000 USD bez zákonných poplatkov a výdavkov.

OZNÁMENIE O VLÁDOU VYBERANÝCH TAXÁCH A POPLATKOCH

Cena tejto letenky môže zahŕňať taxy a poplatky, ktoré sú vyberané v leteckej doprave vládnymi úradmi. Tieto taxy a poplatky, ktoré môžu predstavovať významnú časť ceny leteckej dopravy sú buď zahrnuté v cestovnom, alebo sú oddelene uvedené v rubrikách „TAX/FEE/CHARGE“. Zároveň môže byť cestujúci požiadaný o zaplatenie táx a poplatkov, ktoré ešte neboli vybrané.

Nasledujúca poznámka sa nevzťahuje na letenky predané v Spojených štátoch amerických pre prepravu vzchádzajúcu z USA.

ZAMIETNUTIE NÁSTUPU Z DÔVODU PREKNIHOVANIA LETU

V krajinách, kde sú v platnosti Kompenzačné predpisy pre odmietnutie nástupu, prepravcovia používajú kompenzačné plány pre pasažierov s potvrdenou rezerváciou, ktorým bol zamietnutý nástup kvôli nedostupnosti sedadiel z dôvodu preknihovania letu. Podrobnejšie informácie o týchto plánoch sú k dispozícii v kanceláriách leteckých spoločností.

ČASY PRE ODBAVENIE

Časy uvedené na tejto letenke, alebo v letovom pláne (ak sú uvedené) predstavujú čas odletu lietadla. Časy pre check-in (predodletová registráciu), ako ich uvádza prepravca alebo letový poriadok, predstavujú najneskorší čas, kedy môžu byť pasažieri prijatí pre odcestovanie, a ktorý zohľadňuje čas potrebný na vybavenie všetkých potrebných formalít.  Lety nemožno zdržať kvôli pasažierom a oneskoreným príchodom a v týchto prípadoch nie je možné žiadne prevzatie zodpovednosti.

PREDMETY, KTORÝCH PREPRAVA JE ZAKÁZANÁ

Preprava nižšie uvedených nebezpečných predmetov v batožine cestujúcich je z bezpečnostných dôvodov zakázaná:

 1. Stlačené plyny – (zmrazené na veľmi nízke teploty, horľavé, nehorľavé a jedovaté); ako propán-bután, tekutý dusík, kyslík vrátane akvalungov.
 2. Žeraviny ako kyseliny a zásady, mokré batérie a ortuť.
 3. Výbušniny, munícia a pyrotechnický materiál.
 4. Zápalné tekutiny a pevné látky – zapaľovače a náplne do zapaľovačov, ZÁPALKY, náterové

hmoty a riedidlá.

 1. Rádioaktívny materiál
 2. Bezpečnostné schránky a kufríky s inštalovaným bezpečnostným zariadením.
 3. Oxidačné činidlá ako chlórové vápno a peroxidy.
 4. Jedy a infekčné látky ako insekticídy, herbicídy a živý vírusový materiál.
 5. Iné nebezpečné predmety ako magnetický materiál, látky dráždivé alebo vzbudzujúce

odpor.

Lieky a toaletné potreby je možné prepravovať v obmedzenom množstve, ktoré je nevyhnutné a primerané dĺžke letu, ako lak na vlasy, parfumy a lieky obsahujúce alkohol. Mnohé z týchto predmetov môžu byť prepravované ako letecký náklad za podmienky, že ich balenie zodpovedá predpisom platným v nákladnej leteckej preprave.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na požiadanie.

UPOZORNENIE NA OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI ZA BATOŽINU

Zodpovednosť za stratu, omeškanie alebo poškodenie batožiny je obmedzené, pokiaľ nie je vopred deklarovaná vyššia hodnota a zaplatený príslušný poplatok. Pre väčšinu medzinárodnej prepravy (vrátane vnútroštátnych úsekov medzištátnych ciest) je obmedzenie ručenia približne 9,07 USD na libru (1 lb = 0,45 ks), t.j. 20,00 USD/kg pre osobitne podanú batožinu a 400,00 USD na pasažiera. V prípade vesty iba medzi miestami v  USA vyžaduje federálny predpis, aby akýkoľvek limit na ručenie leteckej spoločnosti za batožinu bol najmenej 2 500 USD na pasažiera. Pre určité druhy položiek možno deklarovať zvýšené ohodnotenie. Niektorí prepravcovia nepreberajú žiadne ručenie za krehké, cenné alebo rýchlo sa kaziace predmety. Ďalšie informácie možno získať od prepravcu.

BATOŽINA

Podaná batožina: Pasažier má obvykle povolenú bezplatnú prepravu podanej batožiny, pričom jej obmedzenia sa môžu líšiť podľa leteckej spoločnosti, triedy a trasy. Prekročenie limitu bezplatnej prepravy môže byť spoplatnené. Bližšie informácie získate u vašej cestovnej alebo leteckej spoločnosti.

Príručná batožina: Pasažier má obvykle povolenú bezplatnú prepravu podanej batožiny, pričom jej obmedzenia sa môžu líšiť podľa leteckej spoločnosti, triedy, trasy a typu lietadla. Odporúča sa obmedziť množstvo príručnej batožiny na minimum. Bližšie informácie získate u vašej cestovnej alebo leteckej spoločnosti. Ďalšie informácie a odkazy na webové stránky aerolínií nájdete na adrese http://www.iata.org/bags.